სერვისის პირობები

საგარანტიო მომსახურება

 

 • საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს, ტალონში მითითებული საგარანტიო ვადის ფარგლებში დაზიანებული მოწყობილობის, სრულ და აუცილებელ შეკეთებას;
 • სარემონტო ვადა, მწარმოებლის მიერ დადგენილი წესების თანახმად,განისაზღვრება მომსახურე სერვის ცენტრში წარდგენიდან,  არაუგვიანეს 30/45 სამუშაო დღით;
 • საგარანტიო მომსახურების მისაღებად, ნივთის მფლობელმა, აუცილებლად უნდა წარადგინოს: საგარანტიო ტალონი,  ან ყიდვის ფაქტის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი;
 • ერთი და იმავე პრობლემის დაფიქსირების შემთხვევაში თუ მეორედ მოხდა სერვისის გამოძახება დანივთს ისევ არ დაუდგინდა ტექნიკური პრობლემა  მომხმარებელი იხდის სერვისის ხარჯებს.

 

ნივთი შეცვლას ექვემდებარება

 

 • თუ ნივთის შეძენიდან 3/5 სამუშაო დღის განმავლობაში ნივთს გამოუვლინდა ქარხნული წუნი, შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე, მოხდება ნივთის შეცვლა იმავე ან მსგავსი მონაცემების მქონე ნივთში. ამ დროის განმავლობაში მომხმარებელი(ნივთის მფლობელი) ვალდებულია შეინახოს საქონლის შესაფუთი ყუთი და მოწყობილობის სრული კომპლექტაცია, საგარანტიო ტალონი, ქვითარი ან/და სხვა ყიდვის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
 • თუ ნივთი ვერ შეკეთდა საგარანტიო სერვისცენტრში წარდგენიდან30/45 სამუშაო დღის განმავლობაში - სერვისცენტრის მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე, ნივთი შეიცვლება კომპანიაში დადგენილი წესით.

 

საგარანტიო მომსახურება არ სრულდება თუ:

 

 • გასულია საგარანტიო ვადა;
 • არ არის წარმოდგენილი საგარანტიო ტალონი და სასაქონლო(საკასო) ქვითარი, ან ყიდვის ფაქტის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი;
 • საგარანტიო ტალონში მონაცემები შეცვლილია, წაშლილია ან დაზიანებულია ან არ ახლავს გამყიდველი ორგანიზაციის ბეჭედი;
 • დარღვეულია საქონლის საექსპლუატაციო წესები;
 • მოწყობილობის კორპუსზე არ იკითხება, ამძვრალია ან დაზიანებულია სერიული ნომერი;
 • დაზიანებულია პროდუქტის ვიზუალური მხარე, დაზიანება მოხდა ელ.ძაბვის ცვალებადობით, მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით;
 • აპარატის მოძრავ ელემენტში უცხო საგნების მოხვედრისას, ნათურების, ფილტრების, შუშის, მოძრავი პლასტმასის დეტალების მწყობრიდან გამოსვლისას. სტიქიური უბედურების, ხანძრის და მსგავს შემთხვევებში;
 • სამონტაჟო/ სარემონტო სამუშაოები ჩატარებულია არაკომპეტენტური პირების მიერ, რამაც გამოიწვია ნივთის დაზიანება;
 • ნივთი დაზიანდა მომხმარებლის მიერ ტრანსპორტირების დროს.
 • ელექტრო საქონელი, რომელიც განკუთვნილია საოჯახო მოხმარებისთვის არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს საწარმოო დანიშნულებისთვის (რესტორანი,სასტუმრო,საცხობი და სხვა);

 

 

დამატებითი ინფორმაცია

 

 • მას შემდეგ, რაც მომხმარებელი ჩაიბარებს ნივთს და ხელს მოაწერს მიღება/ჩაბარების აქტს, ნივთი გადადის სერვისის პასუხისმგებლობაში. აღნიშნული მომენტიდან ნებისმიერი პრობლემის დაფიქსირებისას საჭირო და აუცილებელია სერვისში განანაცხადოს მომხმარებელმა, რომ შესაბამისი კომპეტენციის ადამიანმა შეამოწმოს ნივთი;
 • მომხმარებელს უნდა მივაწოდოთ სრული ინფორმაცია პროდუქტის ექსპლუატაციის წესების შესახებ;
 • აუცილებლად ყველა ნივთზე უნდა გავატანოთ საგარანტიო ტალონი და ხელმოწერამდე მომხმარებელს მოკლედ გავაცნოთ საგარანტიო მომსახურების პირობები;
 • მნიშვნელოვანია, რომ ნივთის გახსნიდან (თუ სტენდიდან არ მიდის) 3/5 დღის განმავლობში მომხმარებელმა შეინახოს შესაფუთი მასალა.